W lipcu 2014 OTOP przesłało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach konsultacji społecznych, uwagi do projektu dokumentu pt. “System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020”.

Uwagi Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do projektu dokumentu pt. “System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020”

W lutym 2014 OTOP przesłało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi dotyczące projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwagi Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PDF)  

W marcu 2012, na podstawie doświadczeń z wdrażania programu rolnośrodowiskowego, OTOP przygotował propozycję określającą kierunek zmian, jakie powinny nastąpić w programie, aby możliwa była lepsza ochrona różnorodności biologicznej, w szczególności ptaków i ich siedlisk. Z uwagi na podobny charakter i cele wdrażania płatności rolnośrodowiskowe i płatności Natura 2000 zostały w niej potraktowane łącznie. Propozycja powstała w ramach realizacji projektu LIFE+ „Wodniczka i biomasa”.

Zobacz propozycję OTOP (DOC.) 

Dokument został przygotowany w oparciu o propozycję legislacyjną rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), przedstawioną przez Komisję Europejską w październiku 2011 r. (w tym Art. 29 i Art. 31).

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl