Regulamin grup lokalnych został pomyślany jako narzędzie zapewniające spójność działań Towarzystwa oraz bezpieczeństwo jego wizerunku. Dbamy o to, aby Towarzystwo miało nieskazitelną opinię zarówno jeżeli chodzi o wykorzystywanie funduszy, jak i o transparentność naszych działań.

REGULAMIN

1. Grupa Lokalna jest strukturą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – dalej OTOP – realizującą cele i zadania Towarzystwa w środowisku lokalnym.

2. Działalność Grupy Lokalnej OTOP – dalej zwaną Grupą – jest zgodna ze Statutem OTOP. Składają się na nią:

 • Obligatoryjne zadania zlecone przez Zarząd OTOP.
 • Zadania, których podejmuje się na wniosek Członków Grupy.
 • Dodatkowe zadania, których Grupa może podjąć się na wniosek Zarządu OTOP.

3. Grupa jest zobowiązana do używania znaku i nazwy OTOP. Znak OTOP musi być używany w standardowym i zatwierdzonym formacie. Nie zezwala się na używanie emblematów lokalnych.

4. Grupę powołuje Zarząd na wniosek co najmniej pięciu Członków OTOP z danego terenu.

5. We wniosku o powołanie Grupy powinien być określony proponowany teren działania Grupy, jej nazwa, personalia proponowanego lidera oraz lista Członków-Założycieli Grupy. Wzór wniosku o powołanie Grupy Lokalnej stanowi Załącznik I do niniejszego Regulaminu.

6. Decyzja o powołaniu Grupy i zatwierdzenia proponowanego Lidera przekazywana jest na jego ręce w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia Grupy przez Zarząd.

7. Grupę rozwiązuje Zarząd w sytuacji:

 • Niemożności wyłonienia przez Grupę Lidera.
 • Spadku liczebności Grupy poniżej pięciu osób.
 • Braku aktywności Grupy w okresie jednego roku.
 • Nie realizowania przez Grupę celów Towarzystwa.

8. Członkiem Grupy może być każdy Członek OTOP związany z terenem działania Grupy, a w jej pracach mogą uczestniczyć inne osoby. Nowi członkowie Grupy zgłaszają swoje przystąpienie do niej wypełniając Deklarację Członkostwa w Grupie Lokalnej, która stanowi Załącznik II do niniejszego Regulaminu i składając ją na ręce Lidera. Oryginały wypełnionych i podpisanych Deklaracji przechowuje Lider Grupy, kopie muszą być przesyłane do Sekretariatu OTOP w terminie 14 dni od daty wstąpienia nowego Członka do Grupy. Aby zrezygnować z członkostwa w Grupie Lokalnej, należy wypełnić wzór Rezygnacji z Członkostwa w Grupie Lokalnej, który stanowi Załącznik III do niniejszego Regulaminu i złożyć go na ręce Lidera. Oryginały wypełnionych i podpisanych Rezygnacji przechowuje Lider Grupy, kopie muszą być przesyłane do Sekretariatu OTOP w terminie 14 dni od daty wystąpienia Członka z Grupy

9. Pracami Grupy kieruje Lider.

 • Liderem może zostać każdy pełnoletni Członek Grupy.
 • Lider wybierany jest przez Członków Grupy, a następnie zatwierdzany przez Zarząd OTOP.
 • Kadencja Lidera trwa trzy lata.
 • Lider organizuje działalność Grupy i jest bezpośrednio odpowiedzialny merytorycznie i finansowo przed Zarządem OTOP.
 • Obowiązkiem Lidera są bieżące kontakty z Sekretariatem OTOP oraz przekazywanie informacji pozostałym Członkom Grupy.
 • W razie niemożności wykonywania swych obowiązków Lider zgłasza rezygnację ze swej funkcji.
 • O swej rezygnacji Lider musi niezwłocznie powiadomić Sekretariat OTOP.
 • Odwołanie Lidera następuje decyzją Zarządu na wniosek Członków Grupy lub na wniosek Członków Zarządu.

10. Grupa ma prawo:

 • Mieć głos doradczy przy decyzjach Zarządu dotyczących terenu działania danej Grupy.
 • Negocjować z Zarządem warunki zadań dodatkowych proponowanych przez Zarząd.
 • Ubiegania się o dofinansowania przez OTOP uzgodnionych zadań.

11. Grupa jest zobowiązana do przekazywania Zarządowi w ustalonych terminach:

 • Rocznego programu działania z uwzględnieniem programów ogólnopolskich OTOP oraz preliminarza budżetowego na rok następny.
 • Rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności.

12. Fundusze Grupy składają się z:

 • Subwencji na działalność przekazywanej przez Zarząd OTOP.
 • Środków przekazywanych przez Zarząd na realizację dodatkowych zadań realizowanych przez Grupę w porozumieniu z Zarządem OTOP.
 • Środków uzyskanych przez Grupę z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadań zatwierdzonych przez Zarząd OTOP.

13. Z przekazanych Grupie funduszy rozlicza się Lider w sposób określony Załącznikiem IV do niniejszego Regulaminu, chyba że oddzielne postanowienia stanowią inaczej.

14. Przedstawiciele Grupy są zobowiązani do uczestnictwa w przeznaczonych dla nich szkoleniach i spotkaniach; na każdym spotkaniu, każda z Grup musi być reprezentowana.

15. Opinie prezentowane przez Grupę w publikacjach i oficjalnych wystąpieniach muszą być zgodne ze stanowiskiem OTOP.

16. Kopie artykułów prasowych oraz egzemplarze broszur i innych wydawnictw publikowanych przez Grupę muszą być na bieżąco przesyłane do Sekretariatu OTOP.

17. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących działalności Grup Lokalnych jest Specjalista ds komunikacji.

18. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd OTOP.

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl