25 lipca 2010

Skarga do Komisji Europejskiej

POBIERZ PLIK z rozdziałem „Skarga do Komisji Europejskiej” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.
24 lipca 2010

Wprowadzenie

Każde państwo członkowskie UE jest odpowiedzialne za wdrażanie prawa wspólnotowego[1]. Jako uchybienia we wdrażaniu tego prawa kwalifikowane są zarówno działania, jak i zaniechania w płaszczyźnie legislacyjnej […]
23 lipca 2010

Kto może złożyć skargę?

Jak już wskazano wyżej, skargę mogą złożyć: osoby fizyczne, osoby prawne (w tym organizacje pozarządowe). Podmioty te mają prawo złożyć do Komisji skargę przeciwko państwu członkowskiemu, […]
22 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać skarga do Komisji Europejskiej?

Aby spełnić ogólne kryterium dopuszczalności, skarga musi jedynie odnosić się do naruszenia prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie. Ponadto w skardze należy podać: nazwisko i imię osoby […]
22 lipca 2010

Co dzieje się z wniesioną skargą?

Zgodnie z kodeksem dobrego postępowania administracyjnego Sekretariat Generalny KE potwierdza otrzymanie nadesłanej korespondencji w terminie 15 dni roboczych od momentu otrzymania. Wszystkie zgłoszenia uznane za skargi […]
21 lipca 2010

Co się dzieje, jeżeli skarga została uznana za zasadną?

Jeżeli KE uzna, że skarga jest zasadna i państwo członkowskie uchybiło swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa wspólnotowego, wszczyna postępowanie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii […]
20 lipca 2010

Przykład: skarga w sprawie drogi ekspresowej. Via Baltica.

Zastrzeżenia dotyczące trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa „Via Baltica” jako całości, jak również jego poszczególnych odcinków przecinających obszary Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce, zostały skierowane do […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl