GDOŚ wstrzymuje odstrzał krukowatych - OTOP
Wysyłka koszulek do obserwatorów MPPL
26 października 2011
4748 podpisów przeciw odstrzałowi krukowatych
2 listopada 2011
Pokaż wszystkie
GDOŚ wstrzymuje odstrzał krukowatych

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wstrzymał dziś odstrzał ponad tysiąca kruków, wron siwych i srok w okolicach Szczytna. Wszczął też postępowanie o stwierdzenie nieważności wydanego przez RDOŚ w Olsztynie zezwolenia na redukcję tych gatunków.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków protestowało przeciw decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie zezwalającej na odstrzał 250 kruków, 600 srok i 190 wron siwych. Skierowaliśmy do GDOŚ wniosek o unieważnienie tej decyzji oraz rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie. Do dziś petycję podpisało już blisko 5000 podpisów, wszystkie przekażemy 31 października do GDOŚ.

Wniosek skierowany do RDOŚ w Olsztynie przez Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodniczo-Łowieckie – w naszej opinii – nie zawierał wystarczających podstaw i danych naukowych pozwalających na podjęcie takiej decyzji. Brak w nim było rzetelnych danych dotyczących liczebności populacji kruków, srok i wron w powiecie szczycieńskim. Towarzystwo oparło swój wniosek o odstrzał na twierdzeniu, jakoby ptaki te były zagrożeniem dla populacji zająca i kuropatwy. Teza ta znajduje bardzo ograniczone potwierdzenie w wynikach badań naukowych. W szczególności – brak jest podstaw do wnioskowania, że drapieżnictwo kruka, wrony lub sroki może, w warunkach naturalnych, znacząco oddziaływać na liczebność populacji zająca i kuropatwy. W konsekwencji, nie istnieją dowody na to, że odstrzał ponad 1000 wspomnianych ptaków w jakikolwiek sposób przyczyni się do wzrostu liczebności zająca i kuropatwy na obszarze powiatu szczycieńskiego.

 

Wpłacam