Członkowie Honorowi OTOP - OTOP
Poszukujemy: młodszego specjalisty /młodszej specjalistki ds. płatnej dystrybucji ptasich przypinek
8 sierpnia 2023
Czy niewykorzystane przez rolników środki PROW przyczynią się do niszczenia rzek?
10 września 2023
Pokaż wszystkie
Członkowie Honorowi OTOP
Na zdjęciu siedzący po lewej stronie orzeł przedni, duży ptak o masywnym dziobie. Siedzi na sośnie, z głową skierowaną w prawą stronę. W tle niebieskie niebo

Orzeł przedni, fot. Bogusław Kotlarz

W dniu 18.08.2023 r. Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przyjął uchwałę o przyznaniu honorowego członkostwa OTOP. Wyróżniono w ten sposób sześć osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla OTOP i dla polskiej ornitologii. Poznajcie nowych Członków Honorowych OTOP.

dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. MiIZ PAN

Jeden z założycieli OTOP, były Prezes Zarządu OTOP, wieloletni członek Zarządu. Aby poznać doświadczenia organizacji pozarządowych, odwiedził Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB) w Wielkiej Brytanii. Dzięki tym doświadczeniom współtworzył pierwsze struktury OTOP i kierunki działania organizacji. Był jedną z osób, która przełożyła wiedzę na temat ptaków na praktyki związane z ich ochroną. Jest autorem projektu monitoringu pospolitych ptaków lęgowych, który jest realizowany do dziś.

Tomasz Cofta

Jeden z założycieli OTOP. Pracownik OTOP w pierwszych 10 latach działalności OTOP. Światowej sławy ilustrator przyrody, badacz terenowy, popularyzator wiedzy o ptakach. Był pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika „Ptaki”. Funkcję tę pełnił przez 10 lat. Był autorem tekstów i rysunków w kwartalniku. Jest członkiem Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, długoletniem obrączkarzem Akcji Bałtyckiej. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. „Przewodnik do rozpoznawania ptaków w locie. Wróblowe oraz wybrane niewróblowe” jego autorstwa (2022), jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym.

Prof. dr hab. Andrzej Dyrcz

Ornitolog, badacz terenowy, piastujący przez niemal 30 lat funkcję kierownika Zakładu Ekologii Behawioralnej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się między innymi ptakami z rodzaju Acrocephalus, w tym wodniczką. OTOP, prowadząc jakiekolwiek działania związane z ochroną wodniczki, opierał się na danych zgromadzonych przez Profesora. W 1993 roku zorganizował wraz z Jackiem Szostakowskim, ówczesnym Dyrektorem Sekretariatu OTOP, pierwszą międzynarodową konferencję, poświęconą ochronie tego gatunku. Jest autorem monografii wodniczki.

Profesor jest współautorem pierwszego wydania „Ostoi ptaków w Polsce” (1994), a tym samym współtwórcą pierwszej listy polskich ostoi ptaków i bioróżnorodności o znaczeniu międzynarodowym (IBA). Najnowszym dziełem Profesora jest książka „Biologia ptaków”, która jest świetnym uzupełnieniem luki na polskim rynku ptasich wydawnictw.

Prof. dr hab. Maciej Luniak

Ornitolog i ekolog, popularyzator nauki, badacz awifauny miast i Środkowej Wisły. Od wielu lat związany z Muzeum i Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Mieszka w Warszawie i to właśnie ptakom stolicy poświęcił swoje najważniejsze działania naukowe. Kierował dwiema inwentaryzacjami ptaków w Warszawie (1964, 2001). To właśnie tutaj, dzięki działaniom Profesora, żyją sokoły wędrowne. Działa na rzecz ochrony terenów zielonych w miastach, a jego wiedza i zaangażowanie społeczne przyczyniły się do poznania i zachowania wielu cennych przyrodniczo miejsc. Wieloletni członek OTOP, związany z organizacją od początku jej tworzenia.

Profesor jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jego najnowsza książka „Przed odlotem. O sobie i przyrodzie miasta” (2023) jest podsumowaniem życia i pracy naukowej Profesora.

Arkadiusz Sikora

Jeden z założycieli OTOP. Ornitolog, pracownik Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN, Współtworzył OTOP – wraz z innymi założycielami – jako organizację i instytucję. Jest autorem wielu publikacji i opracowań na temat ochrony ptaków i przyrody w Polsce, ptasich migracji, metod badań terenowych i monitoringu.

Jacek Szostakowski

Jeden z założycieli OTOP. Był pierwszym Dyrektorem Sekretariatu OTOP, który – przy ograniczonych funduszach – tworzył zespół OTOP i rozwijał działalność OTOP od samego początku. W tamtym czasie organizacje pozarządowe w Polsce stawiały pierwsze kroki, a OTOP był jedną z pierwszych organizacji przyrodniczych po transformacji ustrojowej. Między innymi dzięki jego staraniom OTOP stał się właścicielem jednego z pierwszych w Polsce społecznych rezerwatów przyrody – Karsiborskiej Kępy.

Gratulujemy Członkom Honorowym nadania tak zaszczytnego tytułu i dziękujemy za wkład w powstanie i rozwój OTOP, a także za zasługi dla polskiej i światowej ornitologii.

Warto również wspomieć, że w ubiegłych latach tytuł Członka Honorowego OTOP otrzymał prof. dr hab. Maciej Gromadzki, współzałożyciel OTOP, pierwszy prezes Rady OTOP, a potem Zarządu OTOP. Prof. Gromadzki inicjował i jest współautorem pierwszych wydań książki „Ostoje ptaków w Polsce”. Profesor był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku, kierował Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN (od 1974 r.), od początku był zdecydowanym przeciwnikiem przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Dzięki niemu powstał rezerwat OTOP Karsiborska Kępa.

Wpłacam