Skarga do Komisji Europejskiej
25 lipca 2010
Co się dzieje z wniesionym powiadomieniem?
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Co się dzieje, jeżeli powiadomienie zostało uznane za dopuszczalne?
Po zarejestrowaniu powiadomienia Sekretariat przesyła państwu-stronie wszelkie dokumenty związane ze sprawą, zaś państwo najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy musi ustosunkować się do zarzutów. Następnie Komitet bada sprawę. W toku tego badania może on:
 • żądać dodatkowych informacji od wszelkich zainteresowanych podmiotów,
 • zbierać informacje na terenie państwa-strony (po uzyskaniu jego zgody),
 • zasięgać opinii ekspertów,
 • odbywać spotkania z udziałem wnioskodawcy i przedstawicielami państwa-strony.
Na podstawie ustaleń podjętych w wyniku swoich czynności Komitet sporządza projekt opinii, stosownie wraz z propozycją środków egzekwowania oraz przesyła je stronom w celu ustosunkowania się. Po rozważeniu przedstawionych uwag, Komitet formułuje projekt ostatecznej opinii wraz z zaleceniami i kieruje ją do powiadamiającego, do państwa-strony oraz pod obrady Konferencji Stron Konwencji. Te propozycje Komitetu, które zostały przedstawione w formie raportu ze sprawy, stają się przedmiotem decyzji Konferencji; jeżeli Komitet uzna to za niezbędne, to po uzgodnieniu z państwem-stroną może sam wydać zalecenia.
Konferencja Stron ma z kolei do dyspozycji osiem rodzajów środków zaradczych, które mają służyć usunięciu niezgodności. Co do zasady środki te nie mogą mieć charakteru sądowego – muszą one mieć charakter konsultatywny i być zgodne z prawem międzynarodowym.
Do środków tych należą:
 • wystosowanie porady i pomoc stronie w implementacji Konwencji;
 • przedstawienie zalecenia;
 • żądanie przedstawienia strategii zapewniania zgodności;
 • wystosowanie polecenia podjęcia określonych środków odnośnie spraw podniesionych w powiadomieniu;
 • wydanie deklaracji o stwierdzeniu naruszenia Konwencji;
 • wystosowanie ostrzeżenia;
 • zawieszenie możliwości korzystania z praw i przywilejów przysługujących stronom Konwencji.
Jeżeli chodzi o czas rozpatrzenia skargi, to waha się on od dziewięciu miesięcy do jednego roku i jest zależny od tego, czy wymagane są dodatkowe informacje oraz od tego, w jakim czasie odpowiednie władze państwa-strony udzielają odpowiedzi. Ponadto dosyć długi czas upływa pomiędzy przedstawieniem przez Komitet wniosków, a Konferencją Stron.

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl