Otrzymaliśmy dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku dla rezerwatu „Beka” - OTOP

Otrzymaliśmy dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku dla rezerwatu „Beka”

Październik z biznesem przyjaznym przyrodzie! | Wilcze Góry
22 listopada 2022
Koalicja Ratujmy Rzeki z Zielonym Orłem Rzeczpospolitej!
29 listopada 2022
Pokaż wszystkie
Otrzymaliśmy dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku dla rezerwatu „Beka”

Nurogęsi, fot. Michał Kotarbiński

Kontynuujemy działania dla nadmorskiego rezerwatu przyrody „Beka”, w którym od lat realizujemy zadania ochrony czynnej, dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie w tym roku uzyskały dwa projekty.

Dotacja dla zadania pn. Utrzymanie przyrodniczych efektów działań ochronnych realizowanych przez OTOP w rezerwacie przyrody „Beka”, w wysokości 90 540 zł, pozwoli na dalsze wzmocnienie funkcji ochronnych rezerwatu. Zaprzestanie wdrażania zadań ochronnych i reagowania na pojawiające się wyzwania dla przyrody rezerwatu, w tym także ze strony silnie rozwijającej się turystyki wodnej, zwiększyłoby ryzyko utraty efektów uzyskanych w ciągu wielu lat i zagrożenia dla przedmiotów ochrony w rezerwacie.

Projekt jest realizowany od września 2022 r. do sierpnia 2023 r., a jego główne działania to:

  • oznakowanie wschodniej granicy rezerwatu na wodach Zatoki Puckiej w celu ograniczenia presji generowanej przez uprawianie sportów wodnych i turystykę wodną;
  • zwiększenie areału cennych łąk trzęślicowych poprzez dzierżawę nowych gruntów, na których poprowadzone będą działania odtworzeniowe i wdrożone zostanie ekstensywne użytkowani rolnicze;
  • kontynuacja ekstensywnego wypasu na słonawach z wykorzystaniem stada koników polskich, rozwój stada oraz zapewnienie mu dogodnych warunków w okresie zimowym;
  • monitoring botaniczny i ornitologiczny dla oceny skutków prowadzonych działań ochronnych;
  • określenie znaczenie rejonu ujścia Redy jako miejsca przystankowego na szlaku migracyjnym ptaków siewkowych poprzez monitoring tej grupy ptaków w okresie jesiennej wędrówki;
  • utrzymanie sprawnego parku maszynowego służącego realizacji ochrony czynnej w rezerwacie oraz obsługi stada koników polskich.

Rezerwat Beka, fot. Mariusz Miotke

Drugi projekt, Edukacja przyrodnicza dla rezerwatu „Beka”, uzyskał dotację w kwocie 39 989 zł. Realizowany jest od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023 r. Jest on kontynuacją działań rozwijanych już czwarty rok w oparciu o powołaną i dobrze już funkcjonującą grupę wolontariuszy – OTOPatrol – terenowych edukatorów, łączących kontrolę ruchu turystów w rezerwacie Beka z przekazem edukacyjnym. Główne zadania projektu to:

  • rozwijanie działań edukacyjnych bezpośrednio w rezerwacie, skierowanych do osób odwiedzających Bekę – działania zarówno wolontariuszy OTOPatrolu, jak i edukatorów na stanowiskach edukacyjnych (tzw. Stacja Obserwacja);
  • wsparcie merytoryczne wolontariuszy w ramach cyklu warsztatów dotyczących przyrody Beki oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych;
  • przygotowanie cyklu podcastów na tematy związane z ochroną rezerwatu Beka, w tym wód Zatoki Puckiej leżących w jego granicach;
  • wyposażenie wspierające prace wolontariuszy i edukatorów.

Stacja Obserwacja, fot. B. Drwal

Długoterminowym celem obu projektów, oprócz zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych rezerwatu Beka, jest budowanie społecznej akceptacji dla idei ochrony przyrody, wzmocnienie więzi lokalnej społeczności z przyrodą i pokazanie jej urody, także poprzez angażowanie w realizację zadań lokalnych rolników, uczniów i nauczycieli oraz wolontariuszy.

Fot. Michał Barcz

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl