Zastępcze wykonanie działań zapobiegawczych lub naprawczych
24 stycznia 2010
Zgłaszanie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku
26 stycznia 2010
Pokaż wszystkie
Obowiązki sprawcy – działania zapobiegawcze i naprawcze
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek podjąć działania zapobiegawcze i naprawcze:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. bez wzywania przez organ administracji,
  3. niezwłocznie po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku,
  4. na własny koszt.
DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
powinny zmierzać do zapobieżenia skutkom lub zmniejszenia rozmiarów szkody.
Jeżeli zagrożenie szkodą nie zostało zażegnane mimo podjęcia działań zapobiegawczych, albo jeżeli wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska musi niezwłocznie zgłosić ten fakt wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (WIOŚ) oraz złożyć do RDOŚ wniosek o uzgodnienie działań naprawczych.
Uzgodnienie działań naprawczych następuje w formie decyzji, określającej stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko, zakres i sposób przeprowadzenia działań naprawczych oraz termin ich zakończenia.
DZIAŁANIA
NAPRAWCZE
to wszelkie działania w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywrócenia równowagi przyrodniczej i walorów krajobrazowych na danym terenie.
W ramach działań naprawczych może zostać wykonane między innymi oczyszczenie gleby i wody, przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu, zalesienie, zadrzewienie lub utworzenie skupień roślinności oraz reintrodukcja zniszczonych gatunków.
Rodzaje działań naprawczych szczegółowo wymienia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.06.2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. z 2008 r., Nr 103, poz. 664).
Jeżeli zobowiązany uchyla się od działań zapobiegawczych lub naprawczych – RDOŚ wszczyna postępowanie z urzędu i wydaje decyzję nakazującą przeprowadzenie określonych działań.
Za niepodjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz niezgłoszenie szkody ustawa przewiduje karę grzywny, którą RDOŚ nakłada na podmiot korzystający ze środowiska – sprawcę szkody, zobowiązanego do podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz zgłoszenia szkody.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl