Co się dzieje, jeżeli skarga została uznana za zasadną?
21 lipca 2010
Samoistne prawo organizacji ekologicznych do zaskarżania decyzji środowiskowych
22 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa przedsięwzieć)

Na gruncie prawa polskiego tryb i zasady prowadzenia oceny habitatowej oraz udziału w tym procesie społeczeństwa określają przepisy:

  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220),
  • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Ocena habitatowa jest zawsze obligatoryjna w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

OCENA HABITATOWA jest odrębnym, samodzielnym i szczególnym instrumentem oceny środowiskowej, którego celem jest zbadanie, czy da się wykluczyć znaczące negatywne oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na INTEGRALNOŚĆ OBSZARU NATURA 2000.

Jeżeli wpływu takiego nie da się wykluczyć – nie można zrealizować przedsięwzięcia, chyba że w trakcie oceny habitatowej stwierdzono przesłanki szczególne.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl