Odpowiedzialność solidarna - OTOP
EU approved new International Aquatic Warbler Species Action Plan
10 listopada 2009
Wyłączenie ustawy szkodowej
23 stycznia 2010
Pokaż wszystkie
Odpowiedzialność solidarna
Odpowiedzialność solidarna to rodzaj odpowiedzialności, kiedy wszyscy zobowiązani odpowiadają za to, czy obowiązek zostanie zrealizowany – w ten sposób, że każdy zobowiązany osobiście odpowiada nie za daną część obowiązków, lecz za ich całość.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA
ZA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE SZKODĄ W ŚRODOWISKU LUB SZKODĘ W ŚRODOWISKU
Jeżeli skutki zostały spowodowane
przez działalność więcej niż jednego podmiotu
korzystającego ze środowiska –
każdy z nich odpowiada solidarnie za szkodę
Solidarnie z podmiotem korzystającym ze środowiska, który spowodował szkodę odpowiada władający
 powierzchnią ziemi –
1) za skutki spowodowane za jego zgodą lub wiedzą,
2) jeżeli nie zgłosił tych skutków właściwym
organom niezwłocznie po uzyskaniu o nich wiedzy.
Solidarność nie musi oznaczać proporcjonalności.
Jeżeli dwa podmioty korzystające ze środowiska spowodowały szkodę, regionalny dyrektor ochrony środowiska może żądać wykonania działań zapobiegawczych lub naprawczych:
  • od jednego z nich w całości,
  • od wszystkich proporcjonalnie do przyczynienia się do zagrożenia lub szkody,
  • w równych częściach od każdego,
  • w określonych częściach tylko od niektórych, np. tych, wobec których wyegzekwowanie obowiązków jest najprostsze.
Jeżeli jeden zobowiązany z jakiegoś powodu nie chce lub nie może wykonać “swojej części” obowiązków – musi ją solidarnie wykonać inny zobowiązany, wskazany według uznania organu, nawet jeżeli wykonał już on “swoją część” obowiązków.
Żaden z zobowiązanych solidarnie nie może się skutecznie bronić tłumaczeniem, “przecież ja już swoją część wykonałem”, albo “niech wykona to inny zobowiązany solidarnie, on bardziej przyczynił się do szkody w środowisku”.
Odpowiedzialni solidarnie są zwolnieni z obowiązków (kosztów) dopiero wówczas, kiedy wszystkie obowiązki (koszty) zostaną wykonane (uiszczone) w całości.
Jakie znaczenie w praktyce ma odpowiedzialność solidarna?
Jeżeli na przykład zauważymy, iż na terenie leżącym w granicach obszaru Natura 2000 szkodę spowodowały dwie spółki, np. urządzając dzikie wysypisko odpadów, ale jedna z nich po zakończeniu działalności uległa rozwiązaniu – nie musimy żądać, aby obowiązki działań naprawczych RDOŚ nałożył na dwie spółki, albo martwić tym, że spółka istniejąca może wykonać tylko “połowę” tych działań. RDOŚ może nakazać wykonanie wszystkich działań naprawczych tej spółce, wobec której jest to możliwe i łatwe do egzekucji.
Przykładem praktycznego zastosowania drugiego przypadku może być sytuacja, kiedy teren na obszarze Natura 2000 jest stale zanieczyszczany przez nieustaloną liczbę rolników wylewających tam gnojowicę – za wiedzą właściciela terenu (np. pobierającego za to wynagrodzenie). Ustalenie wszystkich sprawców szkody byłoby trudne, trudne byłoby również wyegzekwowanie od wielu z nich części obowiązków – ale wystarczy wykazać, że o zanieczyszczaniu powierzchni ziemi na nieruchomości wiedział jej właściciel i nie zawiadomił o tym RDOŚ, aby to właśnie jego obciążyć całkowitymi kosztami działań naprawczych, np. rekultywacji powierzchni ziemi na nieruchomości.

Dłużnik solidarny, który naprawił szkodę, może wystąpić wobec pozostałych współsprawców o zwrot odpowiedniej części poniesionych nakładów na drodze cywilnoprawnej.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl