W jaki sposób udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?
6 marca 2010
Kto może uzyskać informacje o środowisku o jego ochronie?
8 marca 2010
Pokaż wszystkie
Kto musi udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie?

ORGAN ADMINISTRACJI – w praktyce o informację o środowisku zwracamy się do organów ochrony środowiska, w których posiadaniu jest dana informacja lub dla których informacja jest przeznaczona:

 • Ministra Środowiska,
 • Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • regionalnych dyrektorów ochrony środowiska,
 • Dyrektora Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 • dyrektorów parków narodowych,
 • dyrektorów parków krajobrazowych,
 • wojewodów,
 • marszałków,
 • starostów i wójtów (burmistrzów i prezydentów miast).

W postępowaniach w sprawie OOŚ dotyczących obszarów Natura 2000 biorą ponadto udział organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od których możemy domagać się informacji pozostających w związku z tymi postępowaniami.

W szeregu spraw związanych z ochroną obszarów Natura 2000 funkcje organów administracji publicznej pełnią dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Ponieważ pełnią oni funkcje organów administracji, są zobowiązani udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie.

INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ W POSIADANIU ORGANU ADMINISTRACJI – jeżeli organ faktycznie ją posiada niezależnie od tego, czy została wytworzona przez ten organ, czy otrzymana przez organ od osoby trzeciej. Jeżeli organ teoretycznie powinien posiadać daną informację (np. dokument w aktach sprawy, którą prowadzi), ale w praktyce z różnych względów jej nie posiada (bo np. przekazał akta sprawy organowi odwoławczemu) – nie ma obowiązku jej udostępnienia. Ma natomiast obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku – przekazać go organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja, powiadamiając nas o tym fakcie.


Uwaga! Przekazanie wniosku powinno mieć formę postanowienia. Na postanowienie to możemy złożyć zażalenie do organu wyższej instancji.

Jeżeli organ nie posiada wnioskowanej przez nas informacji, a nie może ustalić organu, który ją posiada – zwraca nam nasz wniosek, zwrot wniosku nie wymaga formy postanowienia, nie służą nam na taki sposób załatwienia żadne środki zaskarżenia.


INFORMACJA JEST PRZEZNACZONA DLA ORGANU ADMINISTRACJI – jeżeli w imieniu organu administracji dysponują nią osoby trzecie, albo jeżeli organ ma prawo żądać danej informacji od osób trzecich.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl