W jaki sposób udostępnia się informacje o środowisku i jego ochronie?
6 marca 2010
Kto może uzyskać informacje o środowisku o jego ochronie?
8 marca 2010
Pokaż wszystkie
Kto musi udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie?

ORGAN ADMINISTRACJI – w praktyce o informację o środowisku zwracamy się do organów ochrony środowiska, w których posiadaniu jest dana informacja lub dla których informacja jest przeznaczona:

 • Ministra Środowiska,
 • Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
 • regionalnych dyrektorów ochrony środowiska,
 • Dyrektora Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 • dyrektorów parków narodowych,
 • dyrektorów parków krajobrazowych,
 • wojewodów,
 • marszałków,
 • starostów i wójtów (burmistrzów i prezydentów miast).

W postępowaniach w sprawie OOŚ dotyczących obszarów Natura 2000 biorą ponadto udział organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od których możemy domagać się informacji pozostających w związku z tymi postępowaniami.

W szeregu spraw związanych z ochroną obszarów Natura 2000 funkcje organów administracji publicznej pełnią dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Ponieważ pełnią oni funkcje organów administracji, są zobowiązani udostępniać informacje o środowisku i jego ochronie.

INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ W POSIADANIU ORGANU ADMINISTRACJI – jeżeli organ faktycznie ją posiada niezależnie od tego, czy została wytworzona przez ten organ, czy otrzymana przez organ od osoby trzeciej. Jeżeli organ teoretycznie powinien posiadać daną informację (np. dokument w aktach sprawy, którą prowadzi), ale w praktyce z różnych względów jej nie posiada (bo np. przekazał akta sprawy organowi odwoławczemu) – nie ma obowiązku jej udostępnienia. Ma natomiast obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku – przekazać go organowi administracji, w którego posiadaniu znajduje się żądana informacja, powiadamiając nas o tym fakcie.


Uwaga! Przekazanie wniosku powinno mieć formę postanowienia. Na postanowienie to możemy złożyć zażalenie do organu wyższej instancji.

Jeżeli organ nie posiada wnioskowanej przez nas informacji, a nie może ustalić organu, który ją posiada – zwraca nam nasz wniosek, zwrot wniosku nie wymaga formy postanowienia, nie służą nam na taki sposób załatwienia żadne środki zaskarżenia.


INFORMACJA JEST PRZEZNACZONA DLA ORGANU ADMINISTRACJI – jeżeli w imieniu organu administracji dysponują nią osoby trzecie, albo jeżeli organ ma prawo żądać danej informacji od osób trzecich.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl