Holeszów - OTOP

Charakterystyka powierzchni Holeszów

– powierzchnia 158 ha
– małe różnice wysokości względnych
– melioracje: rowy odwadniające w układzie wzdłużnym
– ciek: rzeka Hanna.

Mapa powierzchni Holeszów

Powierzchnia wytypowana do postawienia na niej budowli piętrzących. Wyjątkowa, gdyż w 2018 r. stwierdziliśmy na niej obecność śpiewającego samca wodniczki. Położona na prawym brzegu rzeki Hanny, na wysokości miejscowości Holeszów, leżącej po przeciwnej stronie. Teren objęty projektem to mieszanka wilgotnych i podmokłych łąk oraz fragmentu torfowiska. Pokryta szuwarem wielkoturzycowym, a w mniej uwodnionych częściach łąkami wilgotnymi i zmiennowilgotnymi, sąsiaduje z podobnymi, choć znacznie bardziej przesuszonymi obszarami, użytkowanymi rolniczo jako pola uprawne lub łąki dwukośne.

Holeszów, fot. Monika Klimowicz

Granice powierzchni wyznaczyliśmy w oparciu o naturalne bariery ekologiczne – rzekę, wzniesienie, a także bariery antropogeniczne – drogę i rowy. Powierzchnia stanowi także doskonały przykład, że niejednokrotnie piętrzenie może być odpowiedzią na bardzo poważne problemy z niedoborem wody. Otóż, gdy pierwszy raz przeprowadziliśmy na niej kontrolę w ramach projektu, była dość sucha, choć bujnie pokryta roślinnością. W toku prac, wiosną kolejnego roku zastaliśmy na niej rozległe, płytkie rozlewiska, równie malownicze, jak cenne przyrodniczo. Przyciągnęły także mnóstwo ptaków, w tym cennych i rzadkich gatunków jak kulik wielki, krwawodziób, kszyk i rycyk. Powodem takiego stanu było zapadnięcie się jednego z przepustów na rowie odprowadzającym wodę z tego terenu. Pomogły także bobry, piętrząc wodę na jednym z rowów bocznych.

Holeszów, fot. Jarosław Krogulec

Co prawda w lecie przepust został udrożniony, a woda odprowadzona, jednak siedlisko pozostało na tyle sprzyjające, że pojawił się w nim śpiewający samiec wodniczki. Był bardzo aktywny, śpiewał mimo silnego wiatru – pierwsze stwierdzenie miało miejsce podczas kontroli siedliska i poziomu wody, nie nakierowanej na ptaki. Zostało potwierdzone kolejnego dnia przy sprzyjających warunkach pogodowych i w porze przewidzianej metodyką, tak, aby nie było co do niego wątpliwości.

Utrzymanie się po zimie wysokiego poziomu wody na powierzchni na skutek zawalenia się przepustu, a także szybki jego spadek po udrożnieniu odpływu pokazały, że możliwe i korzystne jest przegrodzenie niektórych rowów w czasie, gdy woda jest dostępna. Dzięki temu może się utrzymywać znacznie dłużej. Zastawki przewidziane w projekcie dają możliwość regulacji poziomu wody, są więc korzystne także dla właścicieli gruntów, którym zależy na ekstensywnym koszeniu i pozyskaniu biomasy.

Wpłacam