Charakterystyka powierzchni Niebrzegów

– powierzchnia 209 ha
– znaczne różnice wysokości względnych (dawne, nieużytkowane stawy oraz rozdzielające je groble)
– melioracje: pojedyncze przepusty pomiędzy niektórymi stawami
– ciek: rzeka Wieprz.

Mapa powierzchni Niebrzegów

Powierzchnia leży na lewym brzegu rzeki Wieprz, w sąsiedztwie koryta rzecznego. W jej skład wchodzi teren dawnych stawów Gózd, użytkowanych w tej formie do II wojny światowej. Po tym okresie gospodarka stawowa została zarzucona, a misy stawów stopniowo zabagniły się i wypełniły, tworząc siedlisko szuwaru turzycowego i trzcinowego. Obszar objęty projektem obejmuje także przylegający od strony wschodniej do stawów fragment trzcinowiska oraz płat podmokłego szuwaru turzycowego przylegający do nich od strony północnej. Z pozostałych stron powierzchnia otoczona jest siedliskami leśnymi – boru mieszanego od zachodu oraz podmokłego olsu od strony południowej. Ze względu na charakter – pozostałość stawów, teren jest wyraźnie podzielony na części – misy poszczególnych stawów, poprzedzielane groblami, na których licznie występują zakrzaczenia wierzbowe o wysokości do ok. 4 m.

Dawne stawy, obecnie zarośnięte turzycami, trzciną i zatorfione, stanowią ciekawe i odosobnione siedlisko zarówno dla ptaków wodno-błotnych (kszyki, czajki, żurawie, pasące się gęsi), jak i żerowisko dla drapieżników (obserwowano błotniaka stawowego, myszołowa zwyczajnego, bielika, a zimą na powierzchni przebywał także myszołów włochaty). Sąsiadujący las jest zaś ostoją dużych ssaków.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl