Sosnowica - OTOP

Charakterystyka powierzchni Sosnowica

– powierzchnia 34 ha
– małe różnice wysokości względnych
– melioracje: rowy odwadniające w układzie jodełkowym
– ciek: rzeka Piwonia (częściowo uregulowana).

Mapa powierzchni Sosnowica

Położona na południe od miejscowości Sosnowica, pomiędzy rzeką Piwonią i kanałem Wieprz-Krzna. Pokryta mozaiką siedlisk łąkowych i pasów zakrzaczeń. Odwadniana systemem płytkich rowów przebiegających ukośnie do rzeki, uchodzących do zbiorczego rowu równoległego, który oddaje wodę do rzeki na północnym krańcu powierzchni. Fragmenty łąkowe w większości były koszone w licu i sierpniu,. Niekoszone fragmenty objęły jedynie niewielki fragment obszaru, również niewielka część była pokryta wysokimi zakrzaczeniami.

Uwilgotnienie terenu zmienne. Najwyższe notowano w sąsiedztwie rowu biegnącego wzdłuż rzeki oraz w południowej części powierzchni. Stagnującą wodę notowano tam od zejścia śniegu do późnej wiosny, następnie przez krótki okres każdego roku teren ten był podmokły. Oba lata prowadzenia prac były uznawane za suche, co przełożyło się na stan powierzchni. Pod koniec lata i jesienią całość powierzchni była przesuszona, w rowach nie notowano wody (zarówno w ukośnych, jak i w równoległym do rzeki), co oznacza, że jej poziom znajdował się ok. 50 i więcej cm pod powierzchnią gruntu.

Wpłacam