Zainicjowany w 1992 r. przez Komisję Europejską program LIFE (Instrument finansowy na rzecz środowiska) jest jednym z najważniejszych punktów polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. Program LIFE wnosi wkład w realizację, rozwijanie i doskonalenie wspólnotowej polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska oraz we włączanie kwestii ochrony środowiska do innych polityk UE.

W ramach programu wspierane jest opracowanie nowych rozwiązań dla problemówśrodowiska naturalnego, w obliczu których stoi UE, oraz podejmowanie wysiłków zmierzających do realizacji polityki Wspólnoty określonej w szóstym wspólnotowym programie działań w zakresieśrodowiska naturalnego.

Obecnie realizowany etap programu nosi nazwę „LIFE III”. W fazie początkowej, realizowanej w latach2000-2004, budżet programu wynosił 640 mln EUR. Program LIFE III przedłużono do 2006 r., a jego budżet powiększono o 317 mln EUR. Z projektów LIFE korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa,władze krajowe i lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze oraz organy międzyrządowe.
Program składa się z trzech podprogramów: LIFE-Środowisko, LIFE-Przyroda i LIFE-Kraje trzecie, zktórych każdy poświęcony jest jasno określonym zagadnieniom.

W ramach LIFE-Środowisko współfinansowane są innowacyjne projekty demonstracyjne w zakresie ochrony środowiska realizowane w Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących do przystąpienia.Celem programu jest zmniejszenie dystansu pomiędzy wynikami badań naukowych a ich zastosowaniem na szeroką skalę. Nacisk kładziony jest na rozpowszechnianie wyników. Do finansowania kwalifikuje się pięć obszarów: zagospodarowanie terenów i planowanie przestrzenne, gospodarka wodna, zmniejszenie wypływu działalności gospodarczej na środowisko, gospodarka odpadami oraz zmniejszenie wpływu produktów na środowisko poprzez zintegrowaną politykę produktu.

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl