Problem ILUC - OTOP

Pierwotnie z biopaliwami wiązano wiele nadziei, m.in. na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie oraz uniezależnienie się od dostaw paliw kopalnych zza granicy. Rzeczywistość okazała się jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Wskutek polityki Unii Europejskiej, która w dwóch dyrektywach zobowiązała państwa członkowskie do osiągnięcia konkretnego poziomu wykorzystania biopaliw w transporcie, zaczęto na szeroką skalę przekształcać istniejące dotąd uprawy pod rośliny do produkcji biopaliw. Aby sprostać rosnącemu jednocześnie popytowi na żywność, konieczne było pozyskanie nowych terenów rolniczych. Powstają one poprzez karczowanie lasów, niszczenie torfowisk i innych cennych siedlisk w naturalny sposób magazynujących dwutlenek węgla i ograniczających jego przedostawanie się do atmosfery. Mówimy o tzw. pośredniej zmianie użytkowania gruntów (ang. Indirect Land Use Change, ILUC). 

Według wyników najnowszych badań, wskutek emisji spowodowanych zjawiskiem ILUC korzystanie z biopaliw może mieć na klimat gorszy wpływ niż stosowanie paliw kopalnych, które miały być  przez nie zastąpione.

Wpłacam