25 lipca 2010

Shadow List

Shadow List – to lista obszarów, które spełniając kryteria określone w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej powinny zostać przez rząd kraju członkowskiego UE umieszczone na tzw. liście […]
25 lipca 2010

Strona postępowania

Strona postępowania – podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa ma interes prawny (własny indywidualny), aby uczestniczyć w danej sprawie. Sprawa administracyjna dotyczy bezpośrednio własnych indywidualnych […]
25 lipca 2010

Spójność sieci Natura 2000

Spójność sieci Natura 2000 – zgodnie z art. 3 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej spójność sieci Natura 2000 jest głównym celem i podstawowym warunkiem zachowanie siedlisk przyrodniczych […]
25 lipca 2010

Szkoda w środowisku

Szkoda w środowisku – spowodowana zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu […]
25 lipca 2010

Zasada przezorności

Zasada przezorności – zasada prawa unijnego (art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony art. 174 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę […]
25 lipca 2010

Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność

Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność – skutek, którego stwierdzenie w wyniku oceny habitatowej wyklucza co do zasady realizację planu […]
25 lipca 2010

Pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy w Sejmie

20 stycznia 2011 r. podczas posiedzenia plenarnego Sejmu odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Przewiduje on zniesienie prawa weta, […]
25 lipca 2010

Ćwierć miliona Polaków za Puszczą!

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Oddajcie parki narodowi”, czyli projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody, odniosła pierwszy spektakularny sukces. Proponowane zmiany w zasadach tworzenia i powiększania parków […]
25 lipca 2010

Formularz do zbierania podpisów

Każdy pełnoletni Polak może podpisać się pod projektem zmiany ustawy. Formularz należy wypełnić czytelnie i podpisać się. Zachęcamy do przekazania tej informacji także innym zainteresowanym osobom […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl