25 lipca 2010

Organ administracji

Organ administracji – osoba lub grupa osób (w przypadku organów kolegialnych -wieloosobowych), znajdująca się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, wyposażona w kompetencje (wynikające z […]
25 lipca 2010

Organy I i II instancji

Organy I i II instancji – w polskim postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami od rozstrzygnięć administracyjnych stronom przysługują środki zaskarżenia, wynikające z […]
25 lipca 2010

Podmiot

Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna zainteresowana, uprawniona lub zobowiązana do udziału w postępowaniu administracyjnym. Podmioty mogą odegrać w postępowaniu różne role, […]
25 lipca 2010

Podmiot korzystający ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska – podmiot, który w prowadzonej przez siebie działalności korzysta z zasobów środowiska, wpływa na środowisko, lub może na nie wpływać, w szczególności […]
25 lipca 2010

Podmiot na prawach strony

Podmiot na prawach strony – podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa, mimo że nie ma indywidualnego (własnego) interesu prawnego w danej sprawie (sprawa nie dotyczy […]
25 lipca 2010

Priorytetowe siedliska i gatunki

Priorytetowe siedliska i gatunki – siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym to siedlisko przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi […]
25 lipca 2010

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – dokument stanowiący część (załącznik) planu lub programu, w którym powinny zostać zgromadzone i usystematyzowane informacje, dane, wyniki badań i […]
25 lipca 2010

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko – dokument opracowywany i składany przez podmiot wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, dla którego niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania […]
25 lipca 2010

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa – instrument prawny pozwalający w postępowaniu z udziałem społeczeństwa skoncentrować w jednym miejscu i czasie wszystkie strony postępowania, uczestników na prawach […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl