25 lipca 2010

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku (właściwy stan ochrony) – cel ogólny, dla jakiego powołano sieć Natura 2000 oraz cel jednostkowo określany dla każdego obszaru […]
25 lipca 2010

Negatywny wpływ na obszar Natura 2000

Negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na obszar Natura 2000 – to negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub na integralność obszaru Natura 2000. […]
25 lipca 2010

Ocena habitatowa (ocena oddziaływania na obszar Natura 2000)

Ocena habitatowa (ocena oddziaływania na obszar Natura 2000) – szczególny rodzaj oceny środowiskowej, służący badaniu, czy dany plan (program) lub przedsięwzięcie oddziałują na obszar Natura 2000. […]
25 lipca 2010

Organ administracji

Organ administracji – osoba lub grupa osób (w przypadku organów kolegialnych -wieloosobowych), znajdująca się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, wyposażona w kompetencje (wynikające z […]
25 lipca 2010

Organy I i II instancji

Organy I i II instancji – w polskim postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami od rozstrzygnięć administracyjnych stronom przysługują środki zaskarżenia, wynikające z […]
25 lipca 2010

Podmiot

Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna zainteresowana, uprawniona lub zobowiązana do udziału w postępowaniu administracyjnym. Podmioty mogą odegrać w postępowaniu różne role, […]
25 lipca 2010

Podmiot korzystający ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska – podmiot, który w prowadzonej przez siebie działalności korzysta z zasobów środowiska, wpływa na środowisko, lub może na nie wpływać, w szczególności […]
25 lipca 2010

Podmiot na prawach strony

Podmiot na prawach strony – podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa, mimo że nie ma indywidualnego (własnego) interesu prawnego w danej sprawie (sprawa nie dotyczy […]
25 lipca 2010

Priorytetowe siedliska i gatunki

Priorytetowe siedliska i gatunki – siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym to siedlisko przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi […]