25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać powiadomienie?

Powiadomienie obejmuje następujące formy naruszenia Konwencji: niepodjęcie środków mających na celu implementację Konwencji, przyjęcie przepisów lub rozwiązań niezgodnych lub niespełniających w pełni wymagań Konwencji, konkretne działania, […]
25 lipca 2010

Co się dzieje z wniesionym powiadomieniem?

Sekretariat Konwencji rejestruje powiadomienie i informuje o tym powiadamiającego (nie czyni tego, gdy złożone powiadomienie jest anonimowe). Jeżeli powiadomienie wniesiono w języku francuskim lub rosyjskim, kieruje […]
25 lipca 2010

Co się dzieje, jeżeli powiadomienie zostało uznane za dopuszczalne?

Po zarejestrowaniu powiadomienia Sekretariat przesyła państwu-stronie wszelkie dokumenty związane ze sprawą, zaś państwo najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy musi ustosunkować się do zarzutów. Następnie Komitet bada […]
25 lipca 2010

Skarga do Komisji Europejskiej

POBIERZ PLIK z rozdziałem “Skarga do Komisji Europejskiej” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.
25 lipca 2010

Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego

POBIERZ PLIK z rozdziałem “Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”.
25 lipca 2010

Wprowadzenie

Petycja to pismo skierowane do Parlamentu Europejskiego (wnoszone za pośrednictwem poczty albo na formularzu on-line), które może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania prawa […]
25 lipca 2010

Kto może złożyć petycję?

Petycję do Parlamentu Europejskiego może złożyć: każdy obywatel Unii Europejskiej (UE), każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE. […]
25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać petycja?

Petycja musi być sporządzona w języku urzędowym UE, z tym, że Prezydium Komisji Petycji może podjąć decyzję, zgodnie z którą petycje i korespondencja ze składającym petycję […]
25 lipca 2010

Co dzieje się z wniesioną petycją?

Autorów – lub głównego autora petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa – oraz numer petycji wpisuje się do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłasza na […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl