25 lipca 2010

Brak rozwiązań alternatywnych

Brak rozwiązań alternatywnych – jeden z warunków (obok koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i kompensacji zapewniającej spójność sieci Natura 2000), który musi zaistnieć, aby dopuszczalne było […]
25 lipca 2010

Cele ochrony obszaru Natura 2000

Cele ochrony obszaru Natura 2000 – powody, dla których ustanowiono dany obszar Natura 2000. Cele ochrony danego obszaru Natura 2000 to zapewnienie korzystnego stanu ochrony (KSO) […]
25 lipca 2010

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) – instrument prawny służący określaniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć w sposób wiążący strony oraz organy administracji wydające decyzje […]
25 lipca 2010

Instrument prawny

Instrument prawny – konkretne rozwiązanie (działanie) prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (skutku prawnego). Środek, za pomocą którego podmioty prawa realizują […]
25 lipca 2010

Integralność obszaru Natura 2000

Integralność obszaru Natura 2000 – stan, w którym: 1) korzystny status ochrony (KSO) siedliska 2) korzystny status ochrony (KSO) gatunku, 3) kluczowe struktury, procesy i funkcje […]
25 lipca 2010

Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza – działania mające na celu wyrównanie przewidywanych szkód i zmian w środowisku, które mogą zostać spowodowane przez realizację planu, programu lub przedsięwzięcia. Działania kompensacyjne […]
25 lipca 2010

Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego

Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego – warunek, będący obok braku rozwiązań alternatywnych oraz kompensacji przyrodniczej zapewniającej spójność sieci Natura 2000 warunkiem niezbędnym do wyrażenia zgody na […]
25 lipca 2010

Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus

POBIERZ PLIK z rozdziałem “Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”. Ten […]
25 lipca 2010

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku (właściwy stan ochrony) – cel ogólny, dla jakiego powołano sieć Natura 2000 oraz cel jednostkowo określany dla każdego obszaru […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl