25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać petycja?

Petycja musi być sporządzona w języku urzędowym UE, z tym, że Prezydium Komisji Petycji może podjąć decyzję, zgodnie z którą petycje i korespondencja ze składającym petycję […]
25 lipca 2010

Co dzieje się z wniesioną petycją?

Autorów – lub głównego autora petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa – oraz numer petycji wpisuje się do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłasza na […]
25 lipca 2010

Czego można się spodziewać, jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną?

Petycje, które zostały uznane za dopuszczalne rozpatrywane są przez Komisję Petycji w ramach jej zwyczajowej działalności w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w formie […]
25 lipca 2010

Przykład: petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspresowej. Via Baltica.

Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego złożonych zostało kilka petycji (od 2005 r.), w imieniu organizacji ekologicznych bądź przez osoby fizyczne, dotyczących trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa […]
25 lipca 2010

Skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie Via Baltica

Skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica W 2003 r., po otrzymaniu skarg od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF i Polskiej Zielonej […]
24 lipca 2010

Dwuetapowa ocena oddziaływania na środowisko

OOŚ jest wykonywana w fazie zasadniczej, czyli w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia (dalej jako decyzja środowiskowa), […]
24 lipca 2010

Wprowadzenie

Każde państwo członkowskie UE jest odpowiedzialne za wdrażanie prawa wspólnotowego[1]. Jako uchybienia we wdrażaniu tego prawa kwalifikowane są zarówno działania, jak i zaniechania w płaszczyźnie legislacyjnej […]
23 lipca 2010

Jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko?

Jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko? Ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, przeprowadza organ właściwy do wydania tej […]
23 lipca 2010

Kto może złożyć skargę?

Jak już wskazano wyżej, skargę mogą złożyć: osoby fizyczne, osoby prawne (w tym organizacje pozarządowe). Podmioty te mają prawo złożyć do Komisji skargę przeciwko państwu członkowskiemu, […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl