25 lipca 2010

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – dokument stanowiący część (załącznik) planu lub programu, w którym powinny zostać zgromadzone i usystematyzowane informacje, dane, wyniki badań i […]
25 lipca 2010

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko – dokument opracowywany i składany przez podmiot wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, dla którego niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania […]
25 lipca 2010

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa – instrument prawny pozwalający w postępowaniu z udziałem społeczeństwa skoncentrować w jednym miejscu i czasie wszystkie strony postępowania, uczestników na prawach […]
25 lipca 2010

Shadow List

Shadow List – to lista obszarów, które spełniając kryteria określone w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej powinny zostać przez rząd kraju członkowskiego UE umieszczone na tzw. liście […]
25 lipca 2010

Strona postępowania

Strona postępowania – podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa ma interes prawny (własny indywidualny), aby uczestniczyć w danej sprawie. Sprawa administracyjna dotyczy bezpośrednio własnych indywidualnych […]
25 lipca 2010

Spójność sieci Natura 2000

Spójność sieci Natura 2000 – zgodnie z art. 3 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej spójność sieci Natura 2000 jest głównym celem i podstawowym warunkiem zachowanie siedlisk przyrodniczych […]
25 lipca 2010

Szkoda w środowisku

Szkoda w środowisku – spowodowana zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu […]
25 lipca 2010

Zasada przezorności

Zasada przezorności – zasada prawa unijnego (art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony art. 174 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę […]
25 lipca 2010

Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność

Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność – skutek, którego stwierdzenie w wyniku oceny habitatowej wyklucza co do zasady realizację planu […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl