25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać skarga?

Oprócz konieczności zachowania formy pisemnej brak jest szczególnych wymogów formalnych dopuszczalności skargi. Jednak, aby zapewnić jej szanse powodzenia, powinna zawierać: podanie imienia, nazwiska lub nazwy skarżącego, […]
25 lipca 2010

Co się dzieje z wniesioną skargą?

Wszystkie pisma zawierające skargę, a skierowane do Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej, jego Przewodniczącego oraz Sekretariatu Konwencji Berneńskiej są analizowane przez Sekretariat. Decyduje on, czy zażądać od […]
25 lipca 2010

Co się dzieje, jeżeli skarga zostanie uznana za zasadną?

W sytuacji, gdy Sekretariat uzna za zasadne wszczęcie postępowania, przesyła skargę państwu-stronie, wzywa ją do przedstawienia wyjaśnień i, w razie konieczności, dalszych informacji. O podjętych działaniach […]
25 lipca 2010

Przykład: skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej

Przykład: skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie drogi ekspresowej ?Via Baltica?   W 2003 r., po otrzymaniu skarg od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF i […]
25 lipca 2010

Skarga w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica.

Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica. Zastrzeżenia dotyczące trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa „Via Baltica” jako całości, jak również jego poszczególnych odcinków […]
25 lipca 2010

Kto może złożyć powiadomienie?

Prawo do złożenia powiadomienia przysługuje: każdej osobie fizycznej lub każdej osobie prawnej (w tym organizacji ekologicznej) – bez względu na jej narodowość, miejsce zamieszkania, siedzibę lub […]
25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać powiadomienie?

Powiadomienie obejmuje następujące formy naruszenia Konwencji: niepodjęcie środków mających na celu implementację Konwencji, przyjęcie przepisów lub rozwiązań niezgodnych lub niespełniających w pełni wymagań Konwencji, konkretne działania, […]
25 lipca 2010

Co się dzieje z wniesionym powiadomieniem?

Sekretariat Konwencji rejestruje powiadomienie i informuje o tym powiadamiającego (nie czyni tego, gdy złożone powiadomienie jest anonimowe). Jeżeli powiadomienie wniesiono w języku francuskim lub rosyjskim, kieruje […]
25 lipca 2010

Co się dzieje, jeżeli powiadomienie zostało uznane za dopuszczalne?

Po zarejestrowaniu powiadomienia Sekretariat przesyła państwu-stronie wszelkie dokumenty związane ze sprawą, zaś państwo najpóźniej w ciągu pięciu miesięcy musi ustosunkować się do zarzutów. Następnie Komitet bada […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl