25 lipca 2010

Przydatne akty prawne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ustawa z dnia 3 października 2008 […]
25 lipca 2010

Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko

Kryterium kwalifikującym dane przedsięwzięcie do oceny oddziaływania na środowisko (dalej jako OOŚ) jest jego rodzaj. Rodzaj przedsięwzięcia jest określany za pomocą parametrów technicznych, technologicznych, gabarytów, charakteru, […]
25 lipca 2010

Brak rozwiązań alternatywnych

Brak rozwiązań alternatywnych – jeden z warunków (obok koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i kompensacji zapewniającej spójność sieci Natura 2000), który musi zaistnieć, aby dopuszczalne było […]
25 lipca 2010

Cele ochrony obszaru Natura 2000

Cele ochrony obszaru Natura 2000 – powody, dla których ustanowiono dany obszar Natura 2000. Cele ochrony danego obszaru Natura 2000 to zapewnienie korzystnego stanu ochrony (KSO) […]
25 lipca 2010

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) – instrument prawny służący określaniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć w sposób wiążący strony oraz organy administracji wydające decyzje […]
25 lipca 2010

Instrument prawny

Instrument prawny – konkretne rozwiązanie (działanie) prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (skutku prawnego). Środek, za pomocą którego podmioty prawa realizują […]
25 lipca 2010

Integralność obszaru Natura 2000

Integralność obszaru Natura 2000 – stan, w którym: 1) korzystny status ochrony (KSO) siedliska 2) korzystny status ochrony (KSO) gatunku, 3) kluczowe struktury, procesy i funkcje […]
25 lipca 2010

Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza – działania mające na celu wyrównanie przewidywanych szkód i zmian w środowisku, które mogą zostać spowodowane przez realizację planu, programu lub przedsięwzięcia. Działania kompensacyjne […]
25 lipca 2010

Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego

Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego – warunek, będący obok braku rozwiązań alternatywnych oraz kompensacji przyrodniczej zapewniającej spójność sieci Natura 2000 warunkiem niezbędnym do wyrażenia zgody na […]

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl