25 lipca 2010

Skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie Via Baltica

Skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica W 2003 r., po otrzymaniu skarg od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF i Polskiej Zielonej […]
24 lipca 2010

Dwuetapowa ocena oddziaływania na środowisko

OOŚ jest wykonywana w fazie zasadniczej, czyli w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia (dalej jako decyzja środowiskowa), […]
24 lipca 2010

Wprowadzenie

Każde państwo członkowskie UE jest odpowiedzialne za wdrażanie prawa wspólnotowego[1]. Jako uchybienia we wdrażaniu tego prawa kwalifikowane są zarówno działania, jak i zaniechania w płaszczyźnie legislacyjnej […]
23 lipca 2010

Jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko?

Jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko? Ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, przeprowadza organ właściwy do wydania tej […]
23 lipca 2010

Kto może złożyć skargę?

Jak już wskazano wyżej, skargę mogą złożyć: osoby fizyczne, osoby prawne (w tym organizacje pozarządowe). Podmioty te mają prawo złożyć do Komisji skargę przeciwko państwu członkowskiemu, […]
22 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać skarga do Komisji Europejskiej?

Aby spełnić ogólne kryterium dopuszczalności, skarga musi jedynie odnosić się do naruszenia prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie. Ponadto w skardze należy podać: nazwisko i imię osoby […]
22 lipca 2010

Co dzieje się z wniesioną skargą?

Zgodnie z kodeksem dobrego postępowania administracyjnego Sekretariat Generalny KE potwierdza otrzymanie nadesłanej korespondencji w terminie 15 dni roboczych od momentu otrzymania. Wszystkie zgłoszenia uznane za skargi […]
22 lipca 2010

Samoistne prawo organizacji ekologicznych do zaskarżania decyzji środowiskowych

Status uczestnika na prawach strony służy organizacji ekologicznej w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa do tego, aby poprzez post ępowanie dowodowe ukształtować jak najbardziej korzystną treść […]
21 lipca 2010

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa przedsięwzieć) Na gruncie prawa polskiego tryb i zasady prowadzenia oceny habitatowej oraz udziału w tym procesie społeczeństwa […]

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl